Registre d’Activitats de l’Organisme Autònom de Patrimoni de Víctor Balaguer
La informació comú a tots els tractaments de l’Organisme Autònom de Patrimoni de Víctor Balaguer és:

Responsable de tractament

Organisme Autònom de Patrimoni de Víctor Balaguer
CIF: P5830802D
Carrer de Narcís Monturiol, 2, 08800 Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 938154202
Adreça electrònica: informacio@victorbalaguer.cat

Delegat de protecció de dades:

Delegat de protecció de dades: Objetivo Tarsys S.L.
Carrer de Narcís Monturiol, 2, 08800 Vilanova i la Geltrú
Adreça electrònica: dpd@victorbalaguer.cat

No existeixen transferències internacionals de dades
Les mesures tècniques aplicades als tractaments són les incloses en la Documentació de Seguretat de la Informació i les Dades Personals de l’Organisme Autònom de Patrimoni de Víctor Balaguer
Nom del tractament Finalitat del tractament Categories d’interessats Categories de dades personals Destinataris Terminis de supressió Base legal del tractament
Selecció de personal Gestió dels processos de selecció de personal ·Candidats que participen en el procés selectiu
·Personal en pràctiques
· Dades identificatives
· Característiques personals
· Acadèmiques i professionals · Ocupació
No estan previstes Conservació durant 2 anys. Una vegada transcorregut aquest termini les dades s’eliminaran. Obligació legal derivada de l’article 55 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
Contractació Gestió dels recursos humans (altes i baixes) Empleats de l’Organisme Autònom de Patrimoni de Víctor Balaguer ·Dades identificatives.
·Número de la Seguretat Social.
·Dades econòmiques financeres
· Tresoreria General de la Seguretat Social.
· Agència Tributària.
Definits per la normativa laboral, fiscal y mercantil (Llei de l’Estatut dels treballadors; Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Llei General de Seguretat Social; Llei sobre infraccions i sancions en l’Ordre Social; Llei General Tributària; Codi de Comerç) ·Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
·Llei de l’Estatut dels Treballadors
Nòmines Confecció mensual de les nòmines per als treballadors de l’Organisme Autònom de Patrimoni de Víctor Balaguer Empleats de l’Organisme Autònom de Patrimoni de Víctor Balaguer · Dades identificatives
·Característiques personals. ·Número de la Seguretat Social
· Dades econòmiques i financeres.
· Tresoreria General de la Seguretat Social.
· Agència Tributària.
·Entitats financeres.
·Encarregat del tractament
Definits per la normativa laboral, fiscal y mercantil (Llei de l’Estatut dels treballadors; Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Llei General de Seguretat Social; Llei sobre infraccions i sancions en l’Ordre Social; Llei General Tributària; Codi de Comerç) · Contracte laboral
·Obligació legal d’acord amb:
– Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
– Llei de l’Estatut dels treballadors.
– Llei General de Seguretat Social.
– Llei sobre infraccions i sancions en l’Ordre Social.
– Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
Control de presència Gestió del control de presència i absència Empleats de l’Organisme Autònom de Patrimoni de Víctor Balaguer ·Dades identificatives ·Inspecció de Treball i Seguretat Social
·Representant legal dels treballadors
·Encarregat del tractament
Termini de conservació mínim de 4 anys segons l’article 34.9 de la Llei de l’Estatut del Treballador ·Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la que es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de la Administració General de l’Estat i els seus organismes públics i la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
·Obligació legal d’acord amb l’article 34.9 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, mesura aprobada per el Reial Decret 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball
Gestió administrativa del Personal Gestió dels torns de treball, vacances, autoritzacions, beneficis socials, bestretes, bústia de suggeriments Empleats de l’Organisme Autònom de Patrimoni de Víctor Balaguer ·Dades identificatives
·Característiques personals
·Dades Acadèmiques i professionals
·Dades econòmiques financeres
·Tresoreria General de la Seguretat Social.
·Agència Tributària.
·Entitats financeres.
Termini mínim de 4 anys d’acord amb la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social ·Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
·Llei de l’Estatut dels Treballadors
Vigilància de la Salut Vigilància de la salut Empleats de l’Organisme Autònom de Patrimoni de Víctor Balaguer Nom, cognoms, DNI, Número de la Seguretat Social, Apte/no apte ·SP Activa–> Responsable del tractament
·A entitats gestores Plans de Pensions i les exigides per la legislació vigent: AEAT, Seguretat Social
Termini de 5 anys segons la Llei d’ Infraccions i Sancions en l’Ordre Social i recomanció de 6 anys de conservació segons el Codi de Comerç · Obligació legal derivada de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
Prevenció de Riscos Gestió del lliurament de EPI’s als treballadors i de la formació de prevenció de riscos Empleats i funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Nom i cognoms, DNI, Num Seguretat Social, Dades d’ocupació, Dades acadèmiques ·SP Activa–> Encarregada dels serveis de prevenció de riscos laborals.
·A entitats gestores Plans de Pensions i les exigides per la legislació vigent: AEAT, Seguretat Social
Termini de 5 anys segons la Llei d’ Infraccions i Sancions en l’Ordre Social i recomanció de 6 anys de conservació segons el Codi de Comerç · Obligació legal derivada de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
Comptabilitat Comptabilitat ·Proveïdors
·Clients
·Empleats
·Dades identificatives
·Dades econòmiques
No estan previstes Termini de conservació mínim de 6 anys d’acord amb la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’ aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local ·Exercici potestat municipal d’acord amb l’article 92 bis de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Facturació d’usuaris Facturació d’usuaris ·Usuaris ·Dades identificatives
·Dades econòmiques
No estan previstes Termini de 4 anys d’acord amb l’article 66 de la Llei General Tributària ·Execució del contracte
Proveïdors Gestió d’altes i baixes dels proveïdors ·Proveïdors ·Dades identificatives No estan previstes Termini de 4 anys d’acord amb l’article 66 de la Llei General Tributària ·Execució del contracte i/o conveni.
Lloguer d’espais Gestió del lloguer d’espais propietat de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ·Llogataris ·Dades identificatives No estan previstes Termini de 4 anys d’acord amb l’article 66 de la Llei General Tributària ·Execució del contracte i/o conveni.
Junta de patrons Junta de patrons ·Representants dels patrons ·Dades identificatives No estan previstes ·Conservació permanent de les dades d’acord amb el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i les Taules d’Avaluació documental de la Generalitat de Catalunya ·Prestació del servei
Videovigilància Videovigilància per motiu de seguretat de les instal·lacions i les persones ·Ciutadans ·Imatge No estan previstes Conservació per un període de temps d’un mes d’acord amb l’article 22 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals ·Interés legítim.
·Interés públic
·Habilitació legal d’acord amb l’article 22 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.
Consulta de documentació o llibres en la Sala Consulta de documentació o llibres en la Sala ·Ciutadans ·Dades identificatives No estan previstes ·Conservació permanent de les dades d’acord amb el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i les Taules d’Avaluació documental de la Generalitat de Catalunya ·Consentiment de l’interessat
Gestió del catàleg i Biblioteca Gestió del catàleg i Biblioteca ·Autors ·Dades identificatives
·Dades bancàries
No estan previstes ·Conservació permanent de les dades d’acord amb el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i les Taules d’Avaluació documental de la Generalitat de Catalunya ·Prestació del servei
Reprografia de documents Reprografia de documents ·Ciutadans ·Dades identificatives
·Dades bancàries
No estan previstes ·Conservació permanent de les dades d’acord amb el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i les Taules d’Avaluació documental de la Generalitat de Catalunya ·Consentiment de l’interessat
·Execucio d’un contracte
Donació Gestió de la donació de documents ·Donants ·Dades identificatives No estan previstes ·Conservació permanent de les dades d’acord amb el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i les Taules d’Avaluació documental de la Generalitat de Catalunya ·Consentiment de l’interessat
·Execucio d’un contracte
Atenció al públic Atenció al públic (centraleta de trucades, accés a les instal·lacions i gestió d’activitats) ·Ciutadans ·Dades identificatives ·Encarregat del tractament Termini d’1 any des de la data del tancament de l’expedient d’acord amb el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i les Taules d’avaluació documental de la Generalitat de Catalunya ·Consentiment de l’interessat
Venta d’entrades Venta d’entrades (Museu Víctor Balaguer, Museu Papiol, Museu el Far) ·Ciutadans ·Dades identificatives
·Dades bancàries
·Encarregat del tractament Termini de 4 anys des de la data del tancament de l’expedient d’acord amb el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i les Taules d’avaluació documental de la Generalitat de Catalunya ·Consentiment de l’interessat
Amics del Museu Víctor Balaguer Amics del Museu Víctor Balaguer ·Associats al Museu Víctor Balaguer ·Dades identificatives ·Encarregat del tractament ·Conservació de les dades fins que el soci decideixi donar-se de baixa del servei. En aquest moment s’eliminaran les dades ·Consentiment de l’interessat
Comunicació d’activitats als socis d’Amics del Museu Víctor Balaguer Comunicació d’activitats als socis d’Amics del Museu Víctor Balaguer ·Ciutadans ·Dades identificatives No estan previstes ·Conservació de les dades fins que l’usuari decideixi donar-se de baixa del servei. En aquest moment s’eliminaran les dades ·Consentiment de l’interessat
Comunicació d’activitats a subscriptors de cada equipament Comunicació d’activitats a subscriptors de cada equipament ·Ciutadans ·Dades identificatives No estan previstes ·Conservació de les dades fins que l’usuari decideixi donar-se de baixa del servei. En aquest moment s’eliminaran les dades ·Consentiment de l’interessat
Passi anual del Museu Passi anual del Museu ·Ciutadans
· Representants de Museus, regidor, professionals del sector.
·Dades identificatives No estan previstes ·Conservació permanent de les dades d’acord amb el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i les Taules d’Avaluació documental de la Generalitat de Catalunya ·Consentiment de l’interessat
·Execucio d’un contracte